من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی
9 بهمن 1384
قدر لحظات را بدان!

قدر لحظات را بدان!

 

هرگز هیچ لحظه ای عظیم تر از آن لحظه ای که می آید نیست. لحظه ای که به سوی ما می آید به امید لیاقت ما. لحظه های بزرگ می آیند اگر لیاقت بهره گیری شرافتمندانه از آنها را داشته باشیم. به دادمان می رسند وگرنه عقب گرد می کنند،شتابان و در انتظار انسان لایق می مانند.

لحظه های بزرگ مصرفی نیستند، می آیند، می رسند، تو را حرکت می دهند و آنگاه تو می مانی و آنچه بدست آورده ای و یا کوتاهی کرده ای.

 

هیچ لحظه ی عظیمی از کف نرفته است!