من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی
11 فروردین 1385
رنج

رنج

 

من نمی دانم
ـ و همین درد مرا سخت می آزارد ـ
که چرا انسان، این دانا، این پیغمبر
در تکاپوهایش: ـ چیزی از معجزه آن سوتر -
ره نبرده است به اعجاز محبت، چه دلیلی دارد؟
چه دلیلی دارد که هنوز
مهربانی را نشناخته است؟
و نمی داند در یک لبخند، چه شگفتی هایی پنهان است!
من بر آنم که درین دنیا خوب بودن ـ به خدا ـ سهل ترین کارست
و نمی دانم،
که چرا انسان،
تا این حد،
با خوبی بیگانه است.

 Life is God's gift to you.
The way you live your life is your gift to God.