من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی
1 مهر 1386
خانه سرد است

تا دو روز صداش تو گوشم بود        آقا...

در ذهنم شهرهای دانشجویی رو شهرهای امنی تصور میکردم.

ولی بعد از مطلب روز جمعه تمام نظرات و دیدگاه هام عوض شد

سنگ،  مهمان ناخواندشان بود

مجلس بی ریا بود

خانه سرد است

ناامنی

همه چیز روزی سرد می شود ؟

 

*********************

 

در پی بگو یانگوم بیاد نبضم بگیره، امروز یک کتاب آشپزی کره ای به زبان انگلیسی پیدا کردم