من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی
28 شهریور 1387
تمام شد

۲۸ شهریور 85  شروع شد

.  

.

.   

.  

شهریور 87 تمام شد!