من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی
24 دی 1387
ابریست

آسمان دل من پر ابر است
باز هم با یک رعد
بغض من می ترکد...