من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی
12 اسفند 1387
×زهیرهای متفاوت×