من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی
18 اردیبهشت 1388
گل من که رنگش نیلی نبود / جواب محبت که سیلی نبود . . .