من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی
29 بهمن 1388
راههای قلب تو!


راه های به تو رسیدن


محدود است اما من ...

به اندازه ی تمام راه های

نرسیدن به قلبت

دوستت دارم !!!