من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی
7 بهمن 1384
حقیقت و رویا

 

 

بین حقیقت و رویا یک دنیا فاصله است

حقیقت پیشه چشمام و رویا دست نیافتنی

حقیقت زندگی من تلخ و رویاش شیرینبه

حقیقت تلخ نزدیکم و از واقعیت رویا دور

ای شیرین ترین رویا هرگز دست نیافتنی نباش

آفتاب نماینده حقیقت و شب نماینده رویاست

پس بیا با هم آفتابی بشیم تا حقیقت روشن شود