من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی
15 شهریور 1386
سنگ فسیل ...

امروز , همشهری جوان

 

برای آنکه یک سنگ فسیل شود

قرن ها باید بیایند و بروند

دریاها باید پر و خالی بشوند

آبشارها باید بلند و کوتاه بشوند

حتی ممکن است مردم دنیا هم بارها عوض شوند

.

.

.

هی!

گول سنگ ها را نخوری

گول خوشبختی سنگ ها را نخوری

برای فسیل شدن تو

یک خستگی کافی است