من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست تو هم ز روی عنایت چنان بخوان که تو دانی
16 اردیبهشت 1388
مشهد هفته دوم اردیبهشت